Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.kraftas.lt el. parduotuvėje ir UAB „Kraftas“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.kraftas.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.kraftas.lt el. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.kraftas.lt el. parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Pirkėjas atsako už pilną prekės komplektavimą. Jei prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. 2. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisiais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el. paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.

5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el. paštu info@kraftas.lt ne vėliau kaip per  7  dienas nuo prekės pristatymo datos.

5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el. paštu info@kraftas.lt

5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia el. parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.

6.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti el. parduotuvės veiklą.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje www.kraftas.lt

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad el. parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam el. parduotuvės veikimui.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-4 darbo dienas nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš el. parduotuvės katalogo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el. paštu  info@kraftas.lt arba tuo pačiu el. paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

8. Prekių kaina ir apmokėjimas

8.1. Prekių kainos el. parduotuvėje www.kraftas.lt nurodomos eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos.

8.2. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, kai pinigai pervedami į UAB    „ Kraftas “ banko sąskaitą; naudojantis elektronine bankininkyste ir apmokėjimu grynaisiais pinigais prekes atvežusiam kurjeriui.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes el. parduotuvėje, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.

9.3. Pristačius prekes į vietą ir neradus kliento, Pirkėjas moka papildomą užmokestį už prekių pristatymą kitą dieną.

9.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti prekės būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.5 Pristatymo išlaidos į el. parduotuvėje nurodytą kainą nėra įskaičiuotos.

9.6. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama el. parduotuvės skiltyje "Prekių pristatymas".

10. Prekių garantija, grąžinimas bei keitimas

10.1. Jei norite grąžinti užsakytas prekes iš el. parduotuvės www.kraftas.lt, tai galima padaryti per 14 darbo dienų nuo prekės gavimo.

10.2. Jos turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos.

10.3. Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta ir nenaudota (šis punktas netaikomas, jei statinė buvo brinkinama vandeniu pagal pateiktą naudojimo instrukciją prekės aprašyme).

10.4. Grąžinant prekę, iš anksto informuokite apie tai elektroniniu paštu info@kraftas.lt, nurodydami  užsakymo numerio ID. Pardavėjas su Jumis susisieks kaip įmanoma greičiau.

10.5. Visas grąžinimo ar keitimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus tuos atvejus, jei gavote ne tas prekes, kurias užsisakėte, arba prekės buvo su gamintojo defektu.

10.6. Grąžinant prekes, sumokėti už prekes pinigai Pirkėjui grąžinami per 3 darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.

11.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. UAB „Kraftas“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

12.2. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.